Coret Genealogie

Coret Genealogie

Online genealogie

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Lambert Janssen van Ham

Persoonlijke gegevens

 • Geboren rond 1650 te Sint Oedenrode (Noord-Brabant).
 • Begraven op dinsdag 4 mei 1723 te Oerle (Noord-Brabant).
 • Beroep(en): wever.
 • Getrouwd (1) met Jenneken Corstiaens op zaterdag 20 januari 1674 te Sint Oedenrode (Noord-Brabant). 2 RELI ned.ger.
 • .
 • Notities: Bron: 03 APR 1716 Oerle, Noord-Brabant, The Netherlands 297 Oerle
  (1685-1716) folio 12
  3 April 1716


  Huerceel voor Lambert Janssen


  Compareerden voor ons schepenen
  ondertijckent Lambert Janssen van Ham
  en Jan Willems Verschueren welke
  eerste comparant verclaerde wel ende
  wettelijk in gereghte hueringe te hebben
  uijtgegeven ende verpaght aen ende
  ten behoeve van den tweede comparant
  welcke de selve ook bij dese was
  accepterende seeckere sijn eerste
  comparants keuken neren en schuer
  mette solder boven de keuken, mitsgaders
  den halven hoff aen de zijde van
  jan Aelbers, en al de groes velden
  mettet ackerlant bij de verhuerde
  huijsinge sijn gehoorende ende den
  eerste comparant in toighte
  besittende en gebruijckt sijn eg eene
  gereserveert ende de landerijen en groes
  soo groot en kleijn als de selve met
  de genoemde huijsinge gestaan en
  gelegen sijn binnen oirle, dog wert
  den hout was op de voors: goederen
  staende gereserveert bij den verhuurder
  ende sullende dese huere staan eenen
  tijt en termeijnen van ses naest een
  volgende jaeren metten drie jaeren
  te scheijden wie van bijde der compten
  zal geliven dog die als dan sal
  willen dese huere opsaggen sal't selve
  verhuerder nooijt sal mogen weijgeren
  ende alsoo dat de selve huer binnen
  s'jaers off als het haer geexpireert is
  sal moeten voldoen, betaelt de
  verhaelt wesen ende in gevalle den
  voorn: huerder de geloofde huer penningen
  in voege voors: niet betaelt off waere
  daer voor gegeven hebbende, sal het
  den verhuerder alle jaer vrijstaan
  de voorn: verhuerde huijsinge en
  landerijen alwaert dat de selve op
  den behoorlijcken tijt niet en
  opseijt, tot den laeste dag vant
  jaer toe aen hem mogen houden
  en wederom verhueren, soo het hem
  sal beliven, sonder ergens in gehoude
  te willen wesen, en sal de huere der
  voorn: beloofte penningen sijn aen,,
  ,,vank nemen met halff meert lestleden
  en alsoo van jaer tot jaer te continu,,
  ,,eren van de eene halff meert tot den
  anderen, Den voorn: verhuerder
  sal gehouden sijn de huijsinge eerlijk
  en loffelijck in goede reparatie
  moeten onderhouden soo van dack
  deuren, venster als andere ordinaire
  reparatien, integendeel sal den
  huerder de huijsinge eerlijck en
  loffelijck gelijk een huerder toestaat
  moeten bewonen ende de landerijen
  behoorlijck bemesten en cultiveren
  ende dat het leste jaer soo wel als
  het eerste, ende de goederen niet
  mogen bederven met onnoot saeke ver=
  aerde uijt te laden off afflaggen
  moeten doen voor off in de vorsheijnge
  dagen van't derde off sesde jaer
  dese huere sal sijn aenvank nemen
  te wete de huijsinge behoorlijcke
  verhuijsenstijt eerst comende hoff en
  groes aenstons ende de landerijen off
  teulant te bicq eerstcomende
  bloot aen de stoppelen, alle van desen
  jaren seventienhondert en sestien
  ende alle dorplasten der goederen van
  voorn: verhuerder en aan de voors:
  huijsinge gehoorende egene gereserveert
  soo ordinaire als extraordinaire
  sal den huerder buijten laste en
  coste van den verhuerder alle jaeren
  moeten betaelen en voldoen welcke
  voors: dorplasten sijn aenvank
  sullen nemen aenstons, en alsoo van
  jaer tot jaere te continueren
  ende heeft den voorn: huerder boven
  de dorplasten alle jaeren
  gelooft voor huere van selve
  goederen eene somme van negen en
  twintig gulden los en vrijgelt en nog
  alle jaer eens naer Reusel voor
  den verhuerder moeten vaeren om
  daar een car clot te laden en alhier
  te ontladen, welcke voorn: huer,,
  ,,penningen den huerder int jaer
  van tijt tot teijt moeten
  betalen, off waer daer voor geven
  t'welcke den verhuerder sal komen
  te requireren, den huerder in huijs
  ofte te coop hebbende, dat hij den
  ende hebben comparanten in desen
  wederseijts gelooft dese huer cedulle
  in alle sijne deelen en poineten jder
  naer te sullen comen en voldoen
  voor soo verre het sijne daer
  inne verobliqueert is onder verbant
  van jder haere respective persoonen
  en goederen present ende toecomende
  compareerde varders Goort Hendric
  welcke verclaerde sig bij dese te
  stellen als bautionaris en borge
  voor de voorn: gelooffde huer
  penningen als andere gelofte bij den
  voorn: huerder in desen gedaen,
  ende dat onder verbant als naer
  reghten, des geloofs den voorn:
  huerder sijne voorn: Borge
  te indemneren en te ontlasten
  cost en schaedeloos houden overal
  en ergens eenen jgentlijcken
  onder verbant als voorn: aldus
  gedaen en gepassert op heden den
  derden april seventien hondert
  en sestien, des 't oirconde


  Huijbert Willems

  dit is + handmerck
  van PanielSteven Schepen

  G. Hornman
  J.H. Seerts Notaris Huurceel Oerle 297 12


  Bron: 05 MAR 1710 Oerle, Noord-Brabant, The Netherlands Oerle 296
  (1685-1716) folio 35
  5 Maart 1710


  Testament gemaeckt tusschen
  Lambert Janssen en
  Maria Bartels

  In den Naame des Heeren onses Godts amen
  Bij den inhouden van desen tegenwoordigen
  openbaere instrumente van testamente
  Sij cond en de kennelijck eenen jgentlijck
  dat op heden den vijfde Meert
  Seventien hondert en tien voor ons
  Schepenen en secretaris onder genoemt
  in propere persoon sijn gestaen ende
  gecompareert Lambert Janssen ende
  maria Bartels eghte luijden beijde
  gesont naer den lighaemen gaende
  ende staende en onder de mensen
  converserende, ende haer verstant
  ende memorie in alles wel maghtigh
  gelijk ons blaerlijck scheen en bleeck
  de welcke overdenckende de broosheijts
  des menschelijcken levens en de datten
  niet seeckerder en is dan de doot
  en de niet onseeckerder dan de ure
  der selver, willen de daer omme
  van deser werelt niet scheijden
  sonder alvoorens haeren sterffdagh
  mett testamentaire dispositie
  te hebben voorsien maer hebben
  met malkanderen ..........
  t gaen ende gemaeckt ende geordonneert
  ende begeert dit haer jegenwoordig
  testament leste ende uijterste
  Wille willende ende begerende dat
  dit sijn volkomen effect sal sorteren
  t sij als testament codicille, donatie
  causa mortis ofte andersints soo
  als een goet stervende Christen
  mensche sijn uijterste wil best
  bestaan kan al en sijn alle de
  solemniteijten naer de geestelijcke
  en de wereltlijcke reghten tot dese
  gerequireert hier inne niet geobser,,
  ,,veert, de selve de ...... bij ende
  mits desen mede passerende doot
  ende te niet doen alle voorgaende
  testamenten ....... off eenigen
  hande dispositien te wel speciaelijk
  soo danige huwelijck voorwaer om
  die tusschen haer beijde voor den
  notaris Anthony de Louw ende
  seeckere getuijgen in dato den ....
  is gepassert ende alsoo naer de voete
  gecommandatie van haer Zielen
  soo wanneer die bij de wille godts
  uijt haer sterffelijcke lighaemen
  sullen scheijden in handen van
  Godt allemaghtigh, hem hertgrondig
  biddende dat hij die omt Heylig
  lijden en bitter sterven, van
  sijnen liven Soone onser Heere
  Jesu Christus in sijnen grondeloose
  bermhertigheijt wil aennemen
  ontvangen ende overbrengen in
  sijne eeuwige Heerlijckheijt ende
  hen doot lighaeme ter aerde
  met een eerlijck begraffenisse
  naer haeren staet ende gelegent,,
  ,,heijt, comende daer mede voorte
  dispositie van haere tijde,,
  ,,lijcke goederen, haer van godt
  almaghtig op deser verleent
  Verclaerde den Voorn: testateur ...
  eens getrout geweest met jenneken
  Corstiaens, waerbij hij heeft verweckt ...
  wettige kinderen, en de met de voorn: testatrice
  een kint soo dat sij testateuren tegemoet
  sien dat naer haer doot tusschen de voor
  en de naer kinderen wel eenige ..schillen soude
  konnen resulteren, ende om sulex te preve,,
  ..nieren ende voorkomen, soo verclaerde sij
  testateuren bij deses te maecken ende te
  stellen egaele ende gelijcke kinderen ende dat
  de selve hooft voor hooft ende evendien
  sullen en moeten deijlen soo wel alle de
  haeffelijck erffhaeffelijck actien en crediten
  niets gereserveert soo beijt eerste bedde
  beseten
  ende aengekomen als in sijn wedulijcken staat
  ende staende deser huwelijck met malkanderen
  .......................................
  komen te doen, voorts sal, aen de voors:
  testatrice
  naer het overlijden van den testateur
  uijt de gerede penningen off haeffelijcke
  of erffhaeffelijcke goederen voor het aen
  vaerden van boedel door de gelijke kinderen uijtgerijckt ende betaeltworden een somme
  van hondert gulden, die sij compte tot
  afflossingen van een capitale obligatie
  van hondert gulden die dirk Leenders Schippers
  tot laste van den testateur heeft gehad ende die
  bijt eerste bedde waeren opgenomen, item
  willen en begeeren de voors: testateuren, dat
  Corstiaen haere jonckste soon uijt het gelijck
  goet soo er sooveel over sal schieten voor de
  andere gelijcke kinderen voor uijt sal trecken ende genieten
  eene somme van veertig gulden, dit verclaeren
  de voors: testateuren te wesen hen testament
  leste en uijtterste willen, willende en
  begerende
  dat den selven in allen sijnen deelensal worden naer
  gecomen en aghtervolght compareerden nog jan Lambers,
  jan Willem Heeren in houwelijck hebbende Cathalijn Lambers
  Peter Albers in huowelijck hebbende anneken lambers
  en Corstiaen Lambers alle mondige kinderen van
  voorn: testateur verweckt bij jenneken
  Corstiaens
  de welcke alle verclaerde met dese voors:
  dispositie
  in alle deelen te vrede ende vergenoegt te sijn
  em met haere voorgaende kennisse en content te
  sijn, geschiet, gelovende derhalve dese altijt van ....
  te houden aldus gedaen en gepasseert op dato
  voort:
  ter preventie van Dirk Heeren en Dirk Schippers
  dese beneffens mij secretaris en testateurs
  mitsgaders de verdere comparanten hebben onder,,
  ,,tekent  In de marge staat:
  Lamberts huijsvrouw van doniniens woonende
  Middelburg

  Notaris Testament Oerle 296 35

  Bron: 12 DEC 1713 Oerle, Noord-Brabant, The Netherlands Oerle 296
  (1685-1716) folio L94
  12 December 1713

  Huwelijchse voorwaerde
  van Lambert Janssen en
  Perijn Willem Heeren

  Compareerden voor ons Schepenen
  en Secretaris dese onderteeckent
  Lambert Jansse, voor desen in houwelijck
  gehad hebbende jenneken Corstiaens
  en Maria Bartels en jegenwoordig
  Bruijdegom ter eenre, en Perijn
  Willem Heeren in houwelijck gehad
  hebbende jan van Roy en jegenwoordig
  Bruijt ter andere Zijde, dewelcke
  verclaerden dat sij voornemens
  sijn met malcanderen te treden
  in den eghten staet, dog dat alvoorens
  t'selve te voltrecken en laten
  solemniseren met malcanderen
  te hebben willen aengaen ende te
  maeken gelijck sij doen bij dese, tot
  jegenwoordig instrument bij
  forme van antenuptiael off
  huwelijchse voorwaerden, soo
  verclaerden sij comparanten
  te sijn overcomen en de verdraegen
  in maniere en voege soo als volght.
  Naementlijck dat sij comparanten
  ten wedersijde tot onderstant
  van dit haer huwelijck sullen inbrengen
  alle en de soodanige goederen ende
  effecten als sij respectivelijck
  hebben, maer verclaerde den voorn:
  comparant geene te hebben, als alle die
  gene die in sijn huijs sijn ende uijt craghte
  van staet van inventaris in toighte
  is besittende en gebruickende .... dog
  brenght de voorn: comparante ten
  huwelijck in, eerstelijck een nieuwe
  veretike bed met een hooftpeuluwe
  en twee veere kussen daer toe behoorende
  item een witte gestriepte wolle deken
  twee paer afluwijnen, drie paer
  slaeplakens, item een kast + een
  kist, ende een groote gouwe rinck
  ende is geconditioneert ende bevoor
  waert dat tusschen de voorn: eght
  genoten egeen gemeenschap van
  goederen en sal sijn, maer dat alleen
  winst en verlies staende dese..
  huwelijck te vallen bij ider de helft
  sal genoten en gedraege worden
  Verders verclaerde sij comparanten
  malcanderen den een den anderen
  reciproquelijck ende alsooden eerst
  stervende den lanchtlevende van hen
  beijde van alle haere naer te laete
  goederen ende effecten die sij staende
  desen huwelijck, en buijten de voorn:
  ingebragte meubelen van comparanten,
  sullen komen te winnen vercrijgen
  en conquesteren volkomen hier en
  meester off vrouw en meestreffe
  om daer mede te doen sijne off haere
  eijge vrije en libere wille, sonder
  daer van aen jmant behoeve te geven
  staet ofte inventaris, verders willen
  en begeeren sij voorn: comparanten
  dat naer haer bijder doot alle have
  naer te laete goederen ende effecten
  die sij staende desen huwelijck sullen
  hebben vercregen en geconquesteert
  ende bij de lanchtlevende werden
  naergelaeten sullen geerfte genoten
  en de geprofiteert worden bij haere
  wettige wederseijte erffgenamen
  ende alsoo twee zijden hebben de
  doode kant metten levende te dijlen
  maer de hier vooren staen de ten
  huwelijk ingebraght meubelen van
  de comparante in desen en de het
  linnen en wolle tot haere lijve
  gehoorendeaenstons naer haer
  doot sullen geerft en de geprofiteert
  worden alleen bij haere wittige
  erffgenamen de doode kant metten
  levende te deijlen, dit verclaeren
  de voornoemden comparanten met malcanderen
  te hebben aengegaen, ende haere
  uijterste wille en begeren te
  sijn, willende ende begerende
  derhalve dat dit in alle sijnen
  deelen en poineten sal werden
  naer gekomen ende aghten....
  mitsgaders cragt, magt ende
  effect sorteren aldus gedaen ende
  gepassert op heden den twaalfden
  December XvijC en dertien
  en de hebben sij comparanten dese
  benefens mijn secretaris en schepenen
  ondertekent.

  Notaris Huwelijksvoorwaarden Oerle 296 L 94
 • Bron: nr. 139.

Kwartierstaat

Jan LambersMargarita Theodori Breugelensis

Lambert Janssen van Ham

 (1) Jenneken Corstiaens


Catharina Lambers van Ham

Anneken Lambers van Ham

Corstiaen Lambers van Ham

Joannes van Ham

Joanna van Ham


Leeftijd overzicht

Bronnen

 • 139 - (data via e-mail), Jan Rienstra

Verwantschap

Lambert Janssen van Ham is de stam-overgrootvader van Quinten Coret.

Toon relatie.
Maak van 'Lambert Janssen van Ham' de referentie.

Nakomelingen

Er is binnen de site informatie beschikbaar over:

 • 5 kinderen
 • 3 kleinkinderen
 • 2 achterkleinkinderen
 • 6 (2x)achterkleinkinderen
 • 6 (3x)achterkleinkinderen
 • 3 (4x)achterkleinkinderen
 • 2 (5x)achterkleinkinderen
 • 1 (6x)achterkleinkinderen
 • 3 (7x)achterkleinkinderen
 • 3 (8x)achterkleinkinderen
 • 2 (9x)achterkleinkinderen

Totaal zijn er 36 nakomelingen bekend in 11 generaties.

Context informatie

Vorst in geboortejaar (1650)

Stadhouder Prins Willem IIStadhouder Prins Willem II (Huis van Oranje) was van 1647 tot 1650 vorst van Nederland (ookwel 'Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden').

Van 1650 tot 1672 kende Nederland (ookwel 'Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden') zijn 'Eerste Stadhouderloze Tijdperk'.

NetStat