Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Geboorte akte C.P. Overdijk (1835)

 Op heden den Zesentwintigsten Januarij
des Jaars achttienhonderd vijfendertig compa-
reerde vor mij Adrianus Poort, wethouder gedele-
geerd Ambtenaar vanden burgerlijken Stant der
Stad Schiedam: Theodorus Overdijk, oud Vier-
entwingtig Jaren, Brandersknecht, wonende in de
oude Koffiehuissteeg alhier, wijk A, nr 161, welke
mij een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voor
gesteld, heden morgen ten vier ure uit hem de
clarant en Antonia van den Oever zijn
huisvrouw geboren en aan hetwelk hij
verklaard heeft de voornamen te willen geven van
Catharina Petronella.
De gemelde verklaring en voorstelling gedaan
in tegenwoordigheid van Cornelis Weerheim, oud
achtendertig Jaren, arbeider en Arij Ö..
borst, oud zesenveertig Jaren, LigterSchipper,
beide wonende mede alhier; en is deze acte
na gedane voorlezing door de vader en eerste
getuige Ö mij onderteekend hebbende,
de tweede getuige verklaard niet te kunnen
schrijven.

Bron Inventarisnummer: GA-0118
Bron: Rijksarchief Zuid-Holland, akte 35.
NetStat