Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Geboorte akte H.M. Corret (1830)

In het jaar achttien honderd en dertig, den vijf en twintigsetn
October, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons Johan Fre-
derik van Rijsoort, Wethouder der Stad Gorinchem, belast met het
werk van de Burgerlijken Stand derselve stad, Provincie Zuid-Holland, gecompareerd:
Pieter Corret, oud een en dertig jaren,
van beroep metselaar, wonende te Gorinchem,
dewelke ons een kind voorstelde van het vrouwelijk geslacht, den drie en
twintigsten October dezes jaars, des avonds ten negen uren,
uit hem declarant en Elisabeth Schel-
lekens, zonder beroep, zijne huisvrouw,
alhier geboren, aan hetwelk hij ons verklaarde te willen geven de Voornamen
Helena Maria.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Johan-
nes Andreas Braan, oud twee en dertig jaren,
van beroep brugophaalder, en Laurens
de Groote, oud zesenveertig jaren, van be-
roep Sluiswachter, beide wonende te Gorinchem. En hebben
de komparant en getuigen, deze Acte, na gedane voorlezing, nevens ons onderteekend.
Verklarende de komparant nader niet te kunnen schrijven.

Bron Inventarisnummer: GA-0138
Bron: Rijksarchief Zuid-Holland, akte 235.
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 31 gebruikers op deze site!