Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Geboorte akte L. Zuidvelt (1870)

Den vierden November Agttienhonderd zeventig
des voormiddags ten half Elf uren, is voor mij Lodewijk van
Toulon Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijke
Stant der Stad Gouda gecompareerd Jan Zuijdvelt oud agtendertig
Jaren, Pijpmakersknegt, wonende in den Lange groenendaal,
welke ons een kind van het Mannelijk geslacht heeft voorge-
steld, den tweeden deze maand des morgens om Zes
uren, uit hem declarant en Agnieta van Bovene
oud agtendertig Jaren, zonder beroep, mede wonende aldaar
deszelfs huisvrouw geboren, en aan hetwelk zij ver-
klaard heeft, den voornaam van Leendert te willen
geven; de gemelde verklaring en voorstelling is gegeven
in tegenwoordigheid van Karel Schieling, oud negenenzestig
Jaren, Knoopmaker en Willem Dijkman, oud drieenveertig
Jaren, Zilversmit, beiden (Gelezen), en hebben de vader en Getuigen
nagedane voorlezing met ons deze acte van Geboorte onderteekend.

Bron Inventarisnummer: GA-0140
Bron: Rijksarchief te 's-Gravenhage, akte 370.
NetStat