Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Koopcontract op naam van Hendrikus Wilhelmus Coret, Delft, 11 mei 1892

 Heden den elfden Mei achttien honderd twee
en negentig,
Compareerden voor mij Willem Emilius van
Berckel, Notaris residerende te Delft:
De heer Johannes de Vette, * meester broodbak
ker,  wonende te Delft, ter eene en
De heer Hendrikus Wilhelmus Coret, meester brood
bakker, wonende te Delft, ter andere zijde,
beiden aan mij Notaris bekend.
De comparant ter eene verklaarde te hebben
verkocht aan den comparant ter andere
zijde die verklaarde in koop aan te nemen:
1. Een winkelhuis met bleekveld staande en
gelegen aan de Zuidzijde van het Rietveld
te Delft gemerkt nummer 169 kadastraal bekend
sectie C, nummer 2027, samen groot zes *
2. Een blok van drie huizen met bleekveld en
gang of poort leidendenaar de Zuidzijde van
het Rietveld te Delft, gemerkt nummers
17a, 17b en 17c, kadastraal bekend sectie C, nummers
1881, 1882, 1883 en 2023, tezamen groot acht en zes
tig centiaren.
Voormelde goederen zijn den verkooper aangekomen
door aankoop blijkens processenverbaal van
openbare verkooping op den twee en twintigsten
en negen en twintigsten September achttienhon
derd drie en zeventig voor nu wijlen Notaris
Meester Bartholomeus van Berckel te Delft,
verleden overgeschreven ten hypotheek kanto
re te 'sGravenhage den vierden November opvol
gend in deel 482 nummer 20.
Deze verkoop en koop is gedaan voor den prijs
van twee duizend vijf honderd gulden welke
som de verkooper erkende van den kooper
ontvangen te hebben en daarvoor kwijting
te verlenen.
Wijders zijn partijen overeengekomen als volgt :
1. Onder den koop is begrepen al wat aard- en
wortelvast in het verkochte is en alwat daartoe
door vaste bestemming behoort.
2. De verkoop en koop is gedaan voetstoots met
dat gevolg dat alle verschil tusschen werkelijke en
kadastrale maat zal zijn te bate of schade van den
 kooper.
3. Het verkochte goed gaat in eigen
dom over met alle heerschende en
lijdende erfdienstbaarheden daartoe behoorende
en daarop gevestigd en met den last op den koo
per om de grondbelasting van heden af te voldoen.
4. De kooper treedt op heden in het bezit en genot
van het gekochte, onder verplichting van de loopende
huur gestand te doen en onder genot der huur van
af heden.
5. De verkooper is verbonden tot vrijwaring, doch
staat niet voor verborgen gebreken.
6. De kosten en rechten van koop en overschrijving
zullen door den kooper woorden gedragen.
De verkooper verklaarde op deze voorwaarden
den kooper in den eigendom van het verkochte
goed te vestigen en toetestemmen dat deze acte
in de openbare registers worde overgeschreven.
De kooper erkende de voorhanden zijnde eigendom
bewijzen van den verkooper ontvangen te heb
ben.
Voor de ten uitvoerlegging dezer acte verklaarden
partijen domicilie te kiezen ten kantore van den
bewaarder deze minuut acte.
Op de eerste bladzijde regel 16 twee worden bij te voegen // zestig centiaren
Waarvan Acte.
Verleden te Delft, ten kantore van mij notaris, op da
tum als in het hoofd dezer vermeld, in tegen
woordigheid van de Heeren Cornelis Antonius
de Vries, boekhouder en Jean Paul FranÁois
Marie Corbey, candidaat-notaris beide wonende
te Delft als getuigen.
Onmiddelijk na voorlezing hebben de com
paranten met de getuigen en mij notaris deze acte
onderteekend.

Bron Inventarisnummer: KC-0217
Bron: Notarieel archief, akte 181.
NetStat