Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Koopcontract op naam van Johannes Gregorius Marinus Coret, Delft, 30 april 1898

 Heden den dertigsten April achttien
honderd acht en negentig
Compareerden voor mij Willem Emilius
van Berckel, notaris residerende te Delft
in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen:
De heer Pieter Muller, goudsmid,
wonende te Delft, ter Eener
En
de heer Johannes Gregorius Marinus Coret,
kuiper wonende mede te Delft, ter andere zijde,
Beiden mij notaris bekend.
De comparant ter Eener verklaarde te hebben
verkocht en in eigendom overtedragen aan den
comparant ter andere zijde die verklaarde
te hebben gekocht en in eigendom aantenemen:
Een huis en erf, waaraan is verbonden het recht
tot verkoop van Sterke drank in het klein, aan
de Zuiderstraat te Delft gemerkt nummer 76
kadaster Sectie E en nummer 133B, groot twee en
veertig centiaren.
Aanden verkooper in eigendom opgekomen
bij koopacte op den tweeden maart achttien
honderd een en tachtig voorden destijds te Delft
residerende notaris Mr Pieter Post Uilerweer
verleden, overgeschreven ten hypotheekkantoor te
'sGravenhage den twaalfden derzelfde maand
deel 621 nummer 2B.
Deze verkoop en koop is gedaan voor den prijs
van drie duizend acht honderd gulden
die door den kooper bij het verlijden dezer acte is
afbetaald, waarvoor de verkooper hem kwij-
ting verleende.
Wijders zijn partijen overeengekomen als volgt
1	Onder den koop is begrepen al wat aard- en
nagelvast in het perceel is en alwat daartoe
door vaste bestemming behoort.
2	De grondbelasting van het verkochte geheven
wordende gaat op heden voor rekening van
den kooper in.
3	De kooper kan op heden in het bezit en genot
van het gekocht perceel treden.
4	De verkooper is verbonden tot vrijwaring
doch staat niet in voor verborgen gebreken
noch voor lasten of erfdienstbaarheden waar-
van hij zelf onkundig is en die niet in de
hypotheekregisters zijn overgeschreven.


Koopcontract op naam van Johannes Gregorius Marinus Coret, Delft, 30 april 1898. Gemeente archief Delft, notarieel archief, akte 172. 5 De kosten en rechten van koop en overschrijving zullen door den kooper worden gedragen. De verkooper verklaarde op deze voorwaarden den kooper te vestigen en den eigendom van het gekochte goed, hem de voor handen tekst over te geven en toe te stemmen dat deze acte in de openbaare registers wordt overgeschreven. Voor het tenuitvoerleggen dezer acte verklaar- den partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder deze minuut acte, waarvan acte. Verleden te Delft, ten kantore van mij notaris, op datum als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Willem de Kat en Bernardus Hermanus Stumpel, beiden notarisklerk en wonende te Delft, als getuigen. Onmiddelijk na voorlezing hebben de com- paranten met de getuigen en mij notaris deze minuut acte onderteekend. Geregisteerd te Delft, den dertigsten April 1800 acht en negentig deel 134 folio 45 verso val. een blad zonder renvooi. Ontvangen voor recht zes en zeventig gulden. f 76,-. De Ontvanger.

Bron Inventarisnummer: KC-0218
Bron: Gemeente archief Delft, notarieel archief, akte 172.
NetStat