Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Notariële akte (openbare verkooping van vastgoed), Delft, 12 april 1898

 Heden den twaalfden april achtienhonderd
achtennegentig des namiddags ten zes uren
te Delft, verscheen voor mij Willem Emeland van
Berkel, notaris residerende te Delft in tegen-
woordigheid der natenoemen getuigen:
De heer Jean Paul Francois Marie Corbey,
candidaat notaris wonende te Delft mij notaris
bekend in hoedanigheid als gemachtige van:
1 den heer Gerardus Martinus Snel, koopman
2 Mejuffrauw Catharina Petronella Overdijk, we-
duwe van Leonardus Ophuis, zonder beroep
3 den heer Hendricus Wilhelmus Coret, meester
broodbakker, als in gemeenschapvangoederen ge-
huwd met Maria Theodora Ophuis
4 Johannes Gregorius Marinus Coret, kuiper
als in gemeenschapvangoederen gehuwd met An-
tonia Maria Ophuis
5 Mejuffrauw Johanna Maria Robart, particulier
allen wonende te Delft.
Ingevolge acte van volmacht op den achtsten dezer
maand ten Delft geteekend, welke volmacht na
vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid
van ons notaris en der getuigen te zijn voor echt
erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend,
aan deze … acte is vastgehecht.
De comparant verklaarde names zijn last-
gevers te zullen overgaan tot de openbare verkoo-
ping van de natemelden onroerende goederen enwel
bij veiling opheden terwijl de openbare afslag en
toewijzing zullen plaatshebben opden achttienden dezer
maand alles overeenkomstig de gedane bekend
makingen.
	Beschrijving der perceelen
Nummer Een: Een winkelhuis met bovenwoning
aande Noorzijde van de kolk nummers 12 en 12a
te Delft, kadaster Sectie B nummer 119, groot vijf
en dertig centiaren
Het winkelhuis is eigen gebruik, de bovenwoning
verhuurd tot dertig november achttien honderd
achtennegentig.
Grondbelasting negentien gulden vier en dertig cents.
Voormeld perceel is door den heer Gerardus Martinus
Snel voornoemd aangekocht bij koopacte op den
Eersten April achttienhonderd een en tachtig.
 voorden notaris Jacobus Vorstman
te Delft verleden, overgeschreven ten
hypotheekkantore te 'Sgravenhage
den zevenden derzelfde maand, deel
623 nummer 24.
Nummer twee. Een huis en erf met tuintje, schuur
en werkplaats, aan de Zuidzijde van de buitenwa-
tersloot nummer 147 te Delft, kadaster Sectie B
nummer 2168 groot vijf en zeventig centiaren.
Verhuurd voor drie gulden per week.
Grondbelasting vier gulden acht en zeventig cents.
Voorschreven perceel is door nu wijlen Leo-
nardus Ophuis aangekocht bij koopacte op
den eersten november achttienhonderd een en
zeventig voor den notaris Jacobus Vorstman
te Delft verleden, overgeschreven ten hypotheek
kantore te 'S Gravenhage den zesden derzelfde
maand, deel 447 nummer 10.
Bij het overlijden van genoemden Leonardus Op-
huis op den  zesden december achttien honderd
zes en negentig is hetzelve perceel voor de helft
krachtens de  ….. bestaan hebbende gemeen-
schap verbleven aan zijne weduwe Catharina Pe-
tronella Overdijk voornoemd en voor de ander
helft geërfd door zijne twee kinderen ….
hoofd dezer genoemde Maria Theodora en
Antonia Maria Ophuis.
Nummer drie. Een huis en erf met opengrond aan de
Zuidzijde van het achterom nummer 45 te Delft,
kadaster Sectie E nummer 285 groot negen en
veertig centiaren.
Verhuurd voor twee gulden vijftig cent per week.
Grondbelasting zeven gulden tachtig cents.
Voormeld perceel is doornu wijlen Jan Schilper-
oort aangekocht bij koopacte op den twaalfden
maart achttienhonderd zesenzestig voor den
notaris Mr Pieter Post Uiterweer te Delft verle-
den, overgeschreven te hypotheekkantore te
'Sgravenhage den dertienden derzelfde maand in
deel 366 nummer 12.
Bij het overlijden van genoemden Jan Schilpenoort
opden eersten Januari achttien honderd zes en
negentig is voormeld perceel voor de helft aan zijne
weduwe Clasina Collée verbleven krachtens
de huwelijksgemeenschap en door haar geërfd voor
een vierde in de wederhelft krachtens testament
van haren echtgenoot op den veertienden Juni
achttiend honderd zes en zestig voor den notaris


Volmacht De ondergeteekenden 1 Gerardus Martinus Snel, koopman, 2 Catharina Petronella Overdijk, weduwe van Leonardus Ophuis, zonder beroep, 3 Hendricus Wilhelmus Coret, meester broodbakker, als in gemeenschap van goe- deren gehuwd met Maria Theodorus Ophuis, 4 Johannes Gregrorius Marinus Coret, kuiper, in gemeenschap van goederen gehuwd met Antonia Maria Ophuis, 5 Johanna Maria Robart, particulier, Allen wonende te Delft. Verklaren volmacht te geven aan den heer Jean Paul François Marie Corbey, van de daat notaris, wonende te Delft, Om namens hen overtegaan tot openbare veiling en verkooping van : 1° Een winkelhuis met bovenwoning aan de kolk nrs 12 en 12a te Delft, kadaster Sectie B nr 119, groot 35 centiaren, eigendom van den ondergeteekende Sub 1 genoemd 2° Een huis en erf met tuintje schuur en werkplaats aan de buitenwatersloot nr 147 te Delft ka- daster Sectie A nr 2168 groot 75 centiaren; eigen- dom van de ondeteekenden Sub 2,3 en 4 genoemd 3° Een huis en erf met opengrond aan het achterom nr 45 te Delft, kadaster Sectie E nr 285 groot 49 centiaren; eigendom van de weduwe en erven van Jan Schilpenoort. Totdat einde tegenwoordig te zijn bij de zitting van veiling en afslag, de voorwaarden te regelen trek en drooggelden uit te loven en aftegeven de perceelen toetewijzen aan de hoogstbiedende of eerst …. of wel de perceelen optehouden de koopprijzen te ontvangen en daarvoor te
Notariële akte (openbare verkooping van vastgoed), Delft, 12 april 1898. Gemeentearchief Delft, akte 131. kwiteeren, de levering te bewerk- stelligen, vrijwaring te belonen …… te kiezen, te substitueren alle vereischte acten en processen ver- baal te tekenen en verlijden en de ver te doen wat noodig mocht zijn. Delft den 8 April 1898.

Bron Inventarisnummer: KC-0219
Bron: Gemeentearchief Delft, akte 131.
NetStat