Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Overlijdensakte J.(G.) Coret (1860)

Den zesentwintigsten April
honderd zestig, zijn voor ons ondergeteekende Ambte-
naar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gouda, verschenen: Jan
Hendrik Kiel, oud drie en zestig jaren, winkelier,
en Dirk Hendrik Luxenburg, oud zes en dertig jaren, winkel-
bediende, zijnde geen bloedverwanten van den overledene, bei-
de wonende alhier; welke ons verklaard hebben, dat
op den vijfentwintigsten dezer maand des morgens
ten zeven ure, in het huis in de Zak
letter L nummer honderd vier en vijftig in den ouderdom van
acht en zestig jaren is overleden: Johannes of Johan-
nes Gregorius Coret, kuiper, geboren te Gorinchem,
wonende alhier, weduwnaar van Adriana Catharina
de Hoog, zoon van Hendrik Coret en Helena Veer, bei-
den overleden in der tijd echtelieden.
Na behoordelijk voorlezing is deze akte door ons en de declaranten geteekend.

Bron Inventarisnummer: OA-0136
Bron: Rijksarchief Zuid-Holland, akte 208
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 13 gebruikers op deze site!