Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Trouwakte van G.F. Grondel en A. Momberg, 's-Gravenhage, 16 october 1912

 Heden den Zestienden October negentien honderd twaalf zijn voor
ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage in het Stadhuis
verschenen:
	Gerardus Franciscus Grondel,
oud twee en twintig jaren, melkslijter, geboren
en wonende alhier, meerderjarige zoon van
Franciscus Albertus Cornelis Grondel, arbeider,
wonende alhier, alhier tegenwoordig en consen-
terende en van Everdina Hoogers, overleden,
	En Alida Momberg, oud vijf en
twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende
alhier, meerderjarige dochter van Arie Mom-
berg, broodbakker en van AbigaŽl Pison, zonder
beroep, beiden wonende alhier, alhier tegen-
woordig en consenteerde
die ons verzocht hebben over te gaan to de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk waarvoor
de afkondigingen zonder verhindering alhier hebbe plaats gehad op den zesden en
dertienden dezer.

De comparanten hebben ons overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden,
zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle
de plichten door de Wet aan den huwelijken staat verbonden, waarna wij in naam der Wet
hebben verklaard dat hun huwelijk is voltrokken. Alhetwelk heeft plaats
gehad in tegenwoordigheid van Petrus van Look,
oud negen en tachtig jaren, zonder beroep, van
Arie Franciscus Momberg, oud zeven en twintig
jaren, broodbezorger, broer der bruid, van Jan
Kasteelen, oud drie en vijftig jaren, ÖÖ
en van Frederik Leonard Huffnagel, oud twee en
zesig jaren, zonder beroep, wonende de derde te Leiden
de anderen alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de compa-
ranten, zijnen vader, hare moeder, de getuigen.

Bron Inventarisnummer: TA-0119
Bron: Gemeentearchief 's-Gravenhage, akte 2122.
NetStat