Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Trouwakte van H. Coret en R.W. Houdijk, 's-Hertogenbosch, 11 mei 1910

 Den elfden Mei negentien honderd tien, zijn voor ons
Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 's-Hertogenbosch, verschenen:
Hendrik Coret, sigarenmaker
oud een en twintig jaren, geboren en wonende
alhier
zoon van Petrus Gerardus Coret, sigarenmaker, oud acht
en vijftig jaren en van Antonetta Geertsen, zonder
beroep, oud zes en vijftig jaren, bieden wonenden alhier
en Roselina Wilhelmina Houdijk, dienstbode
oud een en twintig jaren, geboren en wonende
alhier
dochter van Henriens Houdijk, arbeider en van Petronella
Nicolasina Meeuwsen, zonder beroep, oud acht en vijf-
tig jaren, beiden wonende alhier
ten einde hun voorgenomen huwelijk te doen voltrekken. De afkondigingen hebben, zonder stuiting
des huwelijk plaats gehad alhier op Zondagen den derden en tienden April jongstleden.
De ouders van den bruidegom en de moeder der bruid,
hierbij tegenwoordig, hebben verklaard hunne toestem-
ming te geven tot dit huwelijk, de vader der bruid heeft
zijne toestemming bij authentieke akte gegeven.
De aanstaande echtgenooten hebben ten onzen overstaan en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen
verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen
welke door de wet aan den huwelijken staat zijn opgelegd, waarop wij in naam der wet hebben verklaard
dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn. Dit huwelijk is voltrekken in tegenwoordig der
getuigen: Petrus Gerardus Coret, sigarenmaker, oud twee en dertig jaren, Joseph Coret,
sigarenmaker, oud zeven en twintig jaren, bloedver-
want in den tweeden graad …… vanden eersten echt-
genoot, Petrus Houdijk, boekbinder, oud zeven en twintig
jaren, bloedverwant in den tweeden graad …… van de
tweede echtgenoot, Lambertus Smith, sigaren….
oud twee en twintig jaren allen wonende alhier. De ouders
van den eersten en de moeder van den tweede echtgenoot hebben
verklaard niet te kunnen teekenen wegens onervarenheid.

Wij hebben deze akte aan de verschenen partijen en getuigen voorgelezen.
De Ambtenaar van den burgerlijken stand voornoemd,

Bron Inventarisnummer: TA-0122
Bron: Rijksarchief 's-Hertogenbosch, akte 64.
NetStat