Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Trouwakte van B.N. Brizee en M.C. Ligtvoet, 's-Gravenhage, 30 juli 1884

Heden den dertigsten juli Achttien honderd vier en tachtig,
compareerden in het Raadhuis voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
des Gemeente 's-Gravenhage,
Bernardus Nicolaas Brizee, oud vier en twintig
jaren, boekdrukker, geboren te Leiden, wonende alhier,
meerderjarige zoon van Gerardus Brizee en Geertruida
Hendrina Mol, beiden overleden,
en Maria Catharina Ligtvoet, oud een en
twintig jaren, strijkster, geboren en wonende alhier,
minderjarige dochter van Hermanus Ligtvoet, metaal-
boorder, en van Francina Catharina Mansveld, strijkster,
beiden wonende alhier, de vader alhier tegenwoordig consen-
teerende verklarende dat aan de moeder de toestemming is gevraagd,
die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk,
waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad
op den twintigsten en zeven en twintigsten dezer.
De comparanten hebben voorgelegd hunne ge-
boorte akten, de doodakten zijner ouders, benevens
het certificaat van den comparante voldoening
aan de Nationale Militie.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende elkander aan te nemen tot
echtgenooten, en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten bij de Wet
aan echtgenooten afgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat zij door het
huwelijk zijn verbonden. Alhetwelk heeft plaats gehad in tegen-
woordigheid van Willem Marinus Mansveld, oud zes
en veertig jaren, bediende, oom van de bruid, van
Antonie Johannes Jacobus Ras, oud acht en dertig
jaren, meubelmaker, van Gerrit Jacobs, oud zes en
twintig jaren, letterzetter, allen wonende alhier, en
van Wilhelmus Brizee, oud acht en twintig jaren,
schoonmaker, wonende te Amsterdam, broeder van den bruidegom.
Wij hebben deze akten opgemaakt en na voorlezing onderteekend met
de comparanten, haren vader en de getuigen.

Bron Inventarisnummer: TA-0123
Bron: Stadsarchief 's-Gravenhage, akte 570.
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 13 gebruikers op deze site!