Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Trouwakte van H. Ligtvoet en F.C. Mansveld, 's-Gravenhage, 28 augustus 1861

 Heden den acht en twintigsten augustus Achttien honderd een en zestig,
compareerden in het Raadhuis voor ons,
**** van Hoogland Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Gemeente 's-Gravenhage :
Hermanus Ligtvoet, oud zes en twintig
jaren, ** geboren te Leyden, wonende
alhier, meerderjarige zoon van Christiaan Ligtvoet en
Catharina van Luin, beiden overleden,
en Francina Catharina Mansveld,
oud acht en twintig jaren, dienstbode, geboren en wonende
alhier, meerderjarige dochter van Willem Mansveld en
Maria Catharina Stiens, beiden overleden.
Derwelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan,
waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad
 op den achttienden en vijf en twintigsten dezer.
De comparanten hebben overgelegd hunne geboorte
akten, de doodakten hunne ouders en het
Certificaat van den comparante voldoening
aan de nationale militie.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen
 tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten
bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat
Hermanus Ligtvoet en Francina
Catharina Mansveld door het huwelijk
zijn verbonden. Alhetwelk heeft plaats gehad in tegen-
woordigheid van Johannes Carel Velde, oud drie en vijftig
 jaren, van Jacob Litker, oud twee en dertig jaren, van
Johannes Hendrik Bokking, oud vier en dertig jaren en
van Willem de Meer, oud negen en dertig jaren,
nachtwacht, allen wonende alhier.
 Wij hebben hiermee deze akte opgemaakt en na voorlezing
 onderteekend met de comparanten en de getuigen.

Bron Inventarisnummer: TA-0139
Bron: Stadsarchief 's-Gravenhage, akte 463.
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 53 gebruikers op deze site!