Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Trouwakte van F.A.C. Grondel en E. Hoogers, 's-Gravenhage, 7 september 1887

 Heden den zevenden September achttien honderd zeven en tachtig,
compareerden in het Raadhuis voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente 's-Gravenhage,  Franciscus Albertus Cornelis
Grondel, oud zeven en twintig jaren, arbeider, geboren en
wonende alhier, meerderjarige zoon van  Johannes Grondel,
overleden, en van  Hendrica Muller, zonder beroep, wonende
alhier, alhier tegenwoordig en (..)ende
En  Everdina Hoogers, oud vier en twintig jaren,
zonder beroep, geboren te Kampen, wonende alhier, meerder
jarige dochter van  Harmen Hoogers, overleden, en  Gerrigjen
Rouwenhorst, zonder beroep, wonende te Stad Almelo,
die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk,
waarvan de afkondiging zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den
acht en twintigsten Augustus en den Vierden Sep
tember dezes jaars. De comparanten hebben overgelegd
hunne geboorte akten, de doodakten van zijnen en haren
vader, de notarieele akte van toestemming van der com
parantes moeder en het certificaat van des
comparants voldoening aan de Nationale Militie.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende elkander aan te nemen tot echtgenooten
en  getrouwelijk te zullen vervullen alle plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd
verklaren Wij in naam der Wet, dan zij door het huwelijk zijn verbonden. Alhet
welk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Pierre
Charles Joseph Gťrard, oud acht en zestig jaren, zonder
beroep, van Pieter van Look, oud drie en zestig jaren,
arbeider, van  Hendrik Frederik Grondel, oud acht en dertig
jaren, vormer, broeder van den bruidegom en van Cornelis
Hermanus van der Heijden, oud vier en zestig jaren,
schipper, allen wonende alhier.
Wij hebben deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de
comparanten en de getuigen; zijn moeder heeft verklaard niet
te kunnen schrijven.

Bron Inventarisnummer: TA-0153
Bron: Rijksarchief Zuid-Holland, akte 821.
NetStat