Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Trouwakte van Franciscus Pison en Alida Meijer, Leiden, 18 october 1854

 In het jaar achttien honderd vier en vijftig, den Achttienden
October des voormiddags ten een uren, zijn voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis
gecompareerd
Franciscus Pison, jongeman, oud drie
en twintig jaren, blaauwverwer,
geboren te Leijden op den twee
den September achttienhonderd een en dertig blijkens geboor
teakte, wonende alhier op de Langegracht, meerderjarige zoon
van Franciscus Pison, blaauwverwer, mede wonende op
de Langegracht, zijnde alhier tegenwoordig en toestemmende,
en van Margaretha of Grietje Zaal, overleden te Leijden op
den eersten Augustus achttien honderd vier en veertig blijkens
doodacte. Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationa
le Militie blijkens certificaat afgegeven door den Staats..
Commissaris des Konings in deze Provincie in dato den acht en
twintigsten September achttien honderd vier en vijftig en overleg
gend convent van den Kolonie Kommandant van het Zesde Regi
ment Infanterie in dato den een en twintigsten September acht
tien honderd vier en vijftig, en
Alida Meijer, jongedochter, oud vijf en twintig
jaren, zonder beroep, geboren te Leijden, op den een en twintigsten
Julij achttien honderd negen en twintig blijkens geboorteacte, wonende
alhier op de Langegracht, meerderjarige  natuurlijke dochter van A
bigaŽl Meijer, werkster, wonende mede op de Langegracht,
welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkon
digingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschiedm namenlijk : den eerste den achtsten oc
tober ende tweede den vijftienden October dezer (..)
middags ten twaalf ure.
Geene verhindering tegen gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan
hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de
Bruid afgevraag, of zij elkander aannemen tot Echtgenoten, en getrouwelijk alle die pligten zullen
vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; waarop door elk derzelven
afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der  Wet * dat
Franciscus Pison en Alida Meijer
door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opge
maakt in tegenwoordigheid van:  Jacobus Moenen, oud drie en vijftig
jaren, sjouwer, wonende op de Koolgracht, Jan Clavant, oude negen en twintig
jaren,, zonder beroep, wonende in de Langestraat, Jan Blijken, oud vier en der
tig jaren, sjouwer, wonende op de Zonnenvestgracht, en Jacobus van Kampen,
oud en en dertig jaren, sjouwer, wonende in de B..steef, allen ..
.. En is den acte .. na voorlezing door ons en den bruidegom geteekend
.. getuigen .. niet te kunnen schrijven.

Bron Inventarisnummer: TA-0154
Bron: Centraal Bureau Genealogie, akte 194.
NetStat