Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Trouwakte van Johannes Grondel en Hendrica Muller, 's-Gravenhage, 21 januari 1846

 Heden den Eenentwintigsten January Achttien honderd zes en veertig,
compareerden in het Raadhuid voor ons,
Mr Dionijson van de Wijnpomp, Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken stand den stad 's-Gravenhage :
Johannes Grondel, oud een en twintig Jaren,
Smid, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van
Hendrik Grondel, overleden en van Francina Sterkman, zonder
beroep, wonende alhier, alhier tegenwoordig en Consenterende
En Hendrica Muller, oud drie en twintig
Jaren, dienstbode, geboren en wonende alhier, meerderjarige
dochter van Coenraad Muller en van Pieternella Boogaarts,
beiden overleden.
Derwelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan,
waar van de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad
op den elfden en achttienden dezer.
De Comparanten hebben overgelegd hunne geboorte-
akten, de doodakten van zijnen vader en hare ouders en
het Certificaat zijner voldoening aan de Nationale Militie.
De Comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen
tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten
bij de Wet aan echtgenooten opgelegd,  verklaren Wij in naam der Wet, dat
Johannes Grondel en Hendrica Muller
door het huwelijk zijn verbonden. Alhetwelk heeft plaatsgehad
in tegenwoordigheid van Abraham Bolland, oud zestig Jaren,
........, van Johannes Hendricus Clavener, oud een en
dertig Jaren, boekslager, van Johannes Guttenwijk, oud zeven
en twintig, Stoelenmaker, en van Cornelis van der Harst,
oud dertig Jaren, Schoenmaker, allen wonende alhier.
Wij hebben hiermee deze akte gemaakt en na voorlezing
onderteekend met den Comparanten, en de ...  Getuigen,
hebbende de Comparante der Comparents .....
laatste Getuige .... niet te kunnen schrijven.

Bron Inventarisnummer: TA-0155
Bron: Gemeentearchief 's-Gravenhage, akte 15.
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 20 gebruikers op deze site!