Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Trouwakte van Petrus Joannes Corret en Elisabeth Schellekens, Gorinchem, 4 augustus 1855

 In het jaar achttien honderd vijf en twin-
tig, den vierden Augustus des namiddags
ten half vier uren, zijn voor ons Johan
Frederik van Rijsort, Wethouder, Amb-
tenaar van den Burgerlijken Stand der Stad
Gorinchem, Provincie Zuid-Holland, gecom-
pareerd : Petrus Joannes Corret,
metselaarsknecht, oud vijf en twintig jaren,
geboren en wonende te Gorinchem, meer-
derjarige zoon van Pieter Corret, overleden,
blijkens extract van overlijden, en van
Helena Gertz, zonder beroep, wonende
te Gorinchem, alhier present en hare toe-
stemming gevende; En Elisabeth Schel-
lekens, Inlandsche Kraamster, oud een
en twintig jaren, geboren te Vught, wonen-
de te Gorinchem, meerderjarige dochter
van Gertrudis Schellekens, zonder beroep,
wonende te Vught, hare toestemming gevende,
bljkens deze overgelegde notariŽle akte.
En hebbende komparanten ons verzocht
het door hun voorgenomen Huwelijk te
voltrekken, waarvan de eerste afkondiging
alhier is geschied op Zondag den vier en
twintigsten en de tweede op Zondag den
een en dertigsten julij dezes jaars. Exhibe-
rende de eersten komparant een certificaat
van den heer Staatsraad, Gouverneur van
Zuid-Holland in dato zes en twintig
April achttien honderd vijf en twintig,
Numero een duizend vijf honderd tien,
ten bewijze dat hij aan zijne verpligting
ten aanzien der Nationale Militie heeft
voldaan. Geene verhindering tegen gemelde
Huwelijk ter onze kennisse gebragt
zijnde, zoo hebben wij, aan hun verzoek
voldoende, na voorlezing van alle de
 stukken, alsmede van het Zesde Hoofd-
stuk van het Burgerlijk Wetboek,
tot opschrift hebbende van het Huwe-
lijk, aan elk der aanstaande Echt-
genooten afgevraagd, of zij elkander weder-
kerig tot Man en Vrouw wilde nemen, waarop
door elk der zelven een toestemmend antwoord
zijnde gegeven, zoo verklaren wij, in naam der
wet, dat Petrus Joannes Corret en
Elisabeth Schellekens door het Huwelijk
zijn verbonden. Van al hetwelk wij acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Ben-
jamin Koopman, oud acht en veertig jaren,
Stadsomroeper, Willem Relik, oud zeventig
 jaren, Poortier, Jacobus Kelder, oud acht
en vijftig jaren, Korenmeter en Jan Bernar-
dus Buiteman, oud drie en dertig jaren, Spek-
slager, alle wonende te Gorinchem, zijnde geene
derzelve bloed of aanverwanten van de kom-
paranten, En hebben de komparanten en de
getuigen met eede bevestigd, dat Pieter
Corret, zoo als de van den eersten kom-
parant in deszelfs doopcedel wordt genaamd
en Pietter Coeret, zoo als hij genaamd wordt
in het extract van zijn overlijden, dezelfde
persoon is. En hebben dezelve getuigen deze acte,
na gedane voorlezing, nevens ons onderteekend;
verklarende de komparanten en de moeder
van den eersten komparant niet te kunnen
schrijven

Bron Inventarisnummer: TA-0215
Bron: Rijksarchief 's-Hertogenbosch, akte 25.
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 19 gebruikers op deze site!